อนุทิน 16627 - กวิน

กวิน

วัดเปลี่ยนไป ๑๑ (จบ) @ 195536 โดย พระคุณเจ้า BM.chaiwut   » Ping  @16596 

หลักอปัสเสนธรรม ๔ ประการ คือ

๑. สงฺขาเยกํ ปฏิเสวติ บางสิ่งบางอย่างพิจารณาแล้วเสพ นั่นคือ สำหรับบางสิ่งบางอย่างพิจารณาก่อนแล้วจึงกระทำ นำมาใช้ หรือยอมรับสิ่งนั้น
๒. สงฺขาเยกํ อธิวาเสติ บางสิ่งบางอย่างพิจารณาแล้วอดกลั้น นั่นคือ สำหรับบางสิ่งบางอย่างพิจารณาก่อนแล้วก็ควรจะระงับ ยับยั้ง หรือชะลอสิ่งนั้นไว้ก่อน
๓. สงฺขาเยกํ ปริวชฺเชติ บางสิ่งบางอย่างพิจารณาแล้วเว้น นั่นคือ สำหรับบางสิ่งบางอย่าง หลังจากพิจารณาแล้วก็ควรจะยกเลิก หยุด หรือหลีกหนีไปจากสิ่งนั้น
๔. สงฺขาเยกํ ปฏิสํวิโนเทติ บางสิ่งบางอย่างพิจารณาแล้วบรรเทา นั่นคือ สำหรับบางสิ่งบางอย่าง หลังจากพิจารณาแล้วก็ควรจะลดทอน ผ่อนคลาย หรือทำสิ่งนั้นให้น้อยลง

ปธานธรรม ๔ ประการ คือ

๑. สังวรปธาน ได้แก่ มุ่งหมายมิให้ความชั่วเกิดขึ้น
๒. ปหารปธาน ได้แก่ มุ่งหมายเพื่อทำลายความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป
๓. ภาวนาปธาน ได้แก่ มุ่งหมายให้ความดีเกิดขึ้น
๔. อนุรักขนาประธาน ได้แก่ มุ่งหมายให้ความดีที่เกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่และเจริญสืบต่อไป

เขียน 28 Jul 2008 @ 13:59 () แก้ไข 28 Jul 2008 @ 14:00, ()


ความเห็น (0)