อนุทิน 165885 - ต้นโมกข์

คนที่เรียนครูสามารถที่จบการศึกษาได้ แม้ว่าจะไม่เก่งภาษาอังกฤษ คณะกรรมการตัดสินใจเรื่องดังกล่าว ตอนจบ

Rathakorn กล่าวว่า เขาได้นำเสนอเรื่องนี้กับรองรัฐมนตรี Udom Kachintorn แล้ว

ตามคำกล่าวของ Rathakorn เรื่องนี้จำเป็นในขณะที่ภาษาอังกฤษมีความสำคัญ TQR จะไม่กำหนดให้คนจบการศึกษาต้องมี CEFR อีกต่อไป

เขายังกล่าวว่า “เราจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษคล้ายๆเกณฑ์ในกระทรวงศึกษาธิการ” เขาเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการจะตัดสินใจสร้างระเบียบในการลดระดับจาก B2 ไปเป็น B1 ซึ่งคือการที่ผู้พูดสามารถนำเสนอตนเองในสถานการณ์ที่คุ้นเคย และจัดการกับข้อมูลที่ไม่อยู่ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับเอกภาษาอังกฤษจะลดจาก C1 ไปเป็น B2

“และเราจะวางแผนการปรับปรุงพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จบทางด้านครู” หลายมหาวิทยาลัยได้ตั้งเกณฑ์สำหรับคนที่จบการศึกษาว่าต้องแสดงออกซึ่งการมีความรู้ทางภาษาอังกฤษได้ดี

เช่นมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าคนที่จบจะต้องได้ TOEIC อย่างน้อย 600 ในขณะที่มหาวิทยาเกษตรศาสตร์และรังสิตจะต้องได้คะแนน TOEIC อย่างน้อย 500 เป็นต้น

แปลและเรียบเรียงจาก

The Nation. Teacher-to-be graduate with poor English, panel decides

http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/index.php/articles/287-teachers-to-be-can-graduate-with-poor-english-panel-decides

เขียน 05 Oct 2019 @ 13:30 ()


ความเห็น (0)