อนุทิน 165764 - ดร.วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ

“รูปแบบการเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข” การเป็นผู้สูงอายุที่่มีความสุข ปัจจััยที่เกี่ยวเนื่องกับตนเอง ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัว และปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน ทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวต้องเป็นปัจจัยที่ต้องมีความสัมพันธ์กันในระดับบุคคล โดยหมายความว่า เป็นความสัมพันธ์ทีี่มีจุดเริ่มต้นมาจาก “ตนเองหรือตัวเอง” แล้วดำเนินเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ชิด โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระดับ “ครอบครัว” และนอกเหนือจากครอบครัวก็จะเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับของ “ชุมชน” คือ บุคคลอื่น ๆ ที่เกิดเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน โดยความสัมพันธ์ในทั้ง 3 ระดับนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบสัมพันธภาพที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความเคารพความรักต่อกันและกัน เพราะการที่บุคคลจะมีการปฏิบัติและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้ต้องเริ่มดีหรือมีความดีต่อตนเองก่อนเสมอ จึงเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์และจะก่อให้เกิดความสุขต่อการดำเนินชีวิต โดยมีบริบทใหญ่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ “สุขภาพ เศรษฐกิจ และ สังคม” ที่เกี่ยวข้อง เพราะเรื่องของ “สุขภาพ” เป็นปัจจัยที่สำคัญกับทุกคนต้องดูแลให้ดีที่สุด สุขภาพดีเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังนั้นการมีสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน เมื่อมีสุขภาพที่ดีต่อการดำเนินชีวิต ย่อมหมายถึงการมีพลังสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยสุขภาพจะเกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือผลงานได้ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์ก็จะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นทั้งในครอบครัวและชุมชนด้วย ปัจจัยด้าน “เศรษฐกิจ” เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ สุขภาพจะดีต้องมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจที่ดีด้วย ซึ่งหมายถึงการมีเงินเก็บสะสมและการใช้จ่ายในการดำรงชีพ หรือการจับจ่ายซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ สุขภาพดีย่อมมีความสุขโดยมีจุดมุ่งหมายที่สังคม สังคมจะดีบุคคลในสังคมเป็นเครื่องบ่งชี้หรือบ่งบอก ถ้าบุคคลในสังคมอยู่ดีมีสุขนั้นย่อมอธิบายได้ว่า สังคมนั้นเป็นสังคมคุณภาพ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดั้งนั้นกล่าวได้ว่า “สังคม” จะสัมพันธ์กับ “สุขภาพ” และสุขภาพจะบ่งบอกถึงตัว “บุคคล” การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข โดยทุกอย่างจะต้องมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ระดับตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน ซึ่งจะอยู่ภายใต้บริบทใหญ่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมความเห็น (0)