อนุทิน 165709 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๗๑

ไม่สร้างบุญ…ไม่ทำบาป…สุดท้ายก็ “นิพพาน”…การสร้างบุญทำให้มีสุข การสร้างบาป คือ ทำให้มีทุกข์ เมื่อไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ สุดท้ายก็นิพพาน…หมั่นฝึกปฏิบัติ…วางตัวด้วยอุเบกขา

เรียนรู้…จากการฟังธรรม และน้อมนำลงสู่การปฏิบัติความเห็น (0)