อนุทิน 165677 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๖๖

เข้าใจกับคำว่า “ประเภทของบุคลากรภาครัฐ” อยากบอกเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานภาครัฐให้ทราบ…ใช่ว่า “ข้าราชการ” แบบรุ่นแม่ รุ่นป้า รุ่นย่า อยากจะทำให้มีความแตกต่างกันในการจ้างงาน…ภาพด้านบนเป็นภาพที่นำเอามาจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานบุคคลของภาครัฐ เป็นผู้กำหนดทิศทางของบุคลากรภาครัฐ…สมัยก่อนมีประเภทบุคลากรเพียง ๒ ประเภท คือ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำเท่านั้น และก็ค่อย ๆ ขยายเพิ่มเติมในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย…เพียงเพื่อภาครัฐไม่ต้องการเป็นภาระในการรับผิดชอบเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการจ้างด้วยระบบ “สัญญาจ้าง”…เริ่มมานานนับ ๑๔ ปี สำหรับพนักงานราชการ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยก็นับได้พอ ๆ กัน…ภาครัฐจะทราบหรือไม่กับการมีปัญหามากมายในเชิงปฏิบัติ…ยิ่งระบบบุคลากรมีมากเท่าไร ปัญหาก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น…ได้เวลาที่จะรวมแล้วหรือยัง??? “ข้าราชการเช่นฉัน เหนื่อยมากกับการทำงานของภาครัฐ” เพราะระบบแตกต่างกัน การบริหารทำให้เกิดความขัดแย้งกันมากมาย…ใช่ว่า “ข้าราชการต้องการจะทำเอง เหตุเป็นเพราะนโยบายภาครัฐที่ให้กระทำ”…เด็ก ๆ รุ่นใหม่ มีใครจะเข้าใจเรื่องราวอย่างแท้จริงบ้าง???

โดยเฉพาะหากทำงานวิจัย เรื่องความมั่นคงในอาชีพ ก็กรุณาอย่าทำแบบสอบถามถามว่า มีความมั่นคงหรือไม่??? เพราะคำว่า “สัญญาจ้าง” จะมีความมั่นคงได้อย่างไร???…ความเห็น (0)