อนุทิน 164988 - พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต)

วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์มากในทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งตรงกับวันที่ 16 ในปีนี้ พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่บรรพชิตทั้งห้า (ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร) และเป็นวันเริ่มต้นของพระรัตนะ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์.ในวันปฐมเทศนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางสายกลางซึ่งหมายถึงนักบวชไม่ควรหมกหมุ่นในกาม (กามสุขัลลิกานุโยค) และไม่ควรทรมานกายให้ลำบาก (อัตตกิลมถานุโยค). ในท้ายที่สุด โกณฑัญญะซึ่งเป็นหนึ่งในนักบวชทั้งห้าได้ดวงตาเห็นธรรม (นักบวชทั้งห้า คือ โกณฑัญญะ, วัปปะ, ภัททิยะ, มหานามะ, และอัสสชิ) ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ได้แก่ 1. ความจริงอันประเสริฐ (อริยสัจ 4 ) คือ 1. ทุกข์ (ทุกขะ)2. เหตุเกิดทุกข์ (สมุทัย)3. วิธีดับทุกข์ (นิโรธ)4. ทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์ (มรรค)2. ทางอันประเสริฐแปดประการ (มรรค 8) คือ1. ความเห็นถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ)2. ความคิดถูกต้อง (สัมมาสังกัปปะ)3.การพูดถูกต้อง (สัมมาวาจา)4.การทำงานถูกต้อง (สัมมากัมมันตะ)5.การเลี้ยงชีวิตถูกต้อง (สัมมาอาชีวะ)6.พยายามถูกต้อง (สัมมาวายามะ)7.การมีสติถูกต้อง (สัมมาสติ)8.การมีสมาธิถูกต้อง (สัมมาสมาธิ)3. กิจกรรมในวันวิสาขบูชา1. ทำความสะอาดบ้าน วัด หรือสถานที่อยู่อาศัยใกล้เคียง2. ชวนครอบครัวไปทำบุญ ตักบาตร3. นิมนต์พระมาแสดงธรรม หรือ ฟังธรรม4. ปฏิบัติธรรมในวัด รับศีล ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบวัด

เขียน 25 Jul 2019 @ 04:47 ()


ความเห็น (0)