อนุทิน 164764 - อาจารย์ต้น

คำที่อาจใช้สับกัน

Imply = คำนี้เป็นกริยา แปลว่า แสดงบางสิ่งแบบไม่ได้พูดตรงๆ เช่น

What you say implies that you’re unhappy. สิ่งที่เธอพูดมีนัยยะว่าเธอไม่มีความสุข

Infer = คำนี้เป็นกริยา แปลว่า การสร้างข้อสรุป โดยการใช้หลักฐาน หรือข้อเท็จจริง เช่น

Based on statistics, we can infer that the new policy is successful. จากสถิติ, พวกเราสามารถสร้างสรุปได้ว่านโยบายใหม่ประสบผลสำเร็จ ……………

เขียน 08 Jul 2019 @ 12:18 ()


ความเห็น (0)