อนุทิน 164115 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๙๘

ความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษย์โลก…ความรู้ + กระบวนการทางความคิด + การลงมือปฏิบัติจริงเท่านั้น จะทำให้การทำการใด ๆ บรรลุผลสำเร็จขึ้นจริงได้…ฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้คิดและนำไปปฏิบัติให้จริงให้ได้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)