อนุทิน 164107 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๙๔

ทุกเรื่องราวของชีวิต…ขึ้นอยู่ที่ความรู้ที่มีอยู่ในตัวเรา + กระบวนการทางความคิด และวิธีการลงมือปฏิบัติด้วยตัวของเราเองเท่านั้น…จึงจะทำให้เห็นผลขึ้นจริง

เรียนรู้…ด้วยตัวของเราเองความเห็น (0)