อนุทิน 163887 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๓

วิธีการสอนคน…ควรสอนให้เขารู้จักหัดคิด วิเคราะห์ พิจารณาสังเคราะห์ได้ด้วยตัวของเขาเอง เพราะกระบวนการดังกล่าวจะต้องมาจากข้อมูลเดิมที่ตัวของคน ๆ นั้น มีอยู่…หากคิด วิเคราะห์ได้แล้ว สิ่งที่จะนำไป นั่นคือ การลงมือปฏิบัติจริง คือ การนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ๆ สิ่งเหล่านี้ คือ ผลของการปฏิบัติ เป็นผลงานที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นของคน ๆ นั้น นี่คือ ศักยภาพของคน ๆ นั้น หรือคือ Competency + Skill ของคน ๆ นั้น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)