อนุทิน 16384 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ตอนบ่ายประชุมงานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์และเนื้อหา เสร็จเรียบร้อยได้ข้อสรุปกันอย่างชัดเจน และเขียนสรุปส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว

ปัญหาที่ผ่านมาคือทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน กระบวนการทำงานซับซ้อนมีปัญหา และสื่อสารกันไม่เป็นทางการ จนได้เรื่องและเกิดความล่าช้า

  เขียน:  

ความเห็น (0)