อนุทิน 163824 - อาจารย์ต้น

ลักษณะ 6 ประการของการเรียนรู้: ความคิดการศึกษาของลำดับขั้นการเรียนรู้ ตอนที่ 5

ยุทธวิธีการคิด 36 วิธีในการช่วยให้นักเรียนต่อสู้ความสลับซับซ้อน (ต่อ)

ขอบเขตที่ 2: องค์รวม

 1. อธิบายในรายละเอียดในลักษณะเล็ก และบริบทในลักษณะใหญ่

 2. จงสร้างแผนภาพที่ใส่ในบริบทการเลือกตนเอง (self-selected context)

 3. อธิบายวิธีการที่ หรือไม่ใช่วิธีการที่มีประโยชน์ ทั้งในการปฏิบัติและทางสติปัญญา

 4. จงเล่นกับมันในเชิงสาเหตุ

 5. จงทำลายมันในแง่เป็นส่วนๆหรือทั้งหมด

 6. จงแก้ไขมันอย่างผู้ชำนาญ และอธิบายผลกระทบของการแก้ไขใหม่

ขอบเขตที่ 3: การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

 1. จงอธิบายว่ามันเชื่อมโยงกับส่วนที่เหมือนกัน และไม่เหมือนกันอย่างไร

 2. ชี้ชวนให้คนอื่นๆใช้มัน

 3. จงอธิบายมันให้แตกต่างกันออกไป ทั้งกับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ

 4. จงอธิบายอย่างแจ่มชัดว่าคนอื่นๆอาจเข้าใจมันผิดอย่างไร และที่ไหนอย่างแจ่มชัด

 5. เปรียบเทียบมันกับสิ่งที่คล้ายๆกัน และสิ่งที่ไม่เหมือนกัน

 6. บ่งชี้ถึงสิ่งที่คล้ายคลึงกัน แต่มาจากความคิดที่แตกต่างกัน รวมทั้งความคิดรวบยอด หรือสถานการณ์ต่างๆ

แปลและเรียงจาก

Terry Heick. 6 Domain of Cognition: The TeachThought Learning Taxonomy

เขียน 27 Mar 2019 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)