อนุทิน 163654 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๐๒๒

พรุ่งนี้…นัดท่านอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้ดูเรื่องกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ก่อนมีการประชุมร่วมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย…ข้อสังเกต…ยังจำเป็นหรือไม่? ที่ยังต้องมีอัตราเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ซึ่งสวนทางกับจำนวนนักศึกษาที่ลดลง และยังจำเป็นอยู่อีกหรือไม่ที่จะต้องจัดตั้งโครงการจัดตั้งกองต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย เพราะหากนำส่วนรวมมาเป็นหลักในการพิจารณา ทุกคนจะต้องมีดุลยพินิจในการพิจารณาได้เอง

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)