อนุทิน 163572 - ต้นโมกข์

อะไรคือลำดับขั้นของการเรียนรู้ที่มีความสำคัญ ตอนที่ 2

หลักการดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ เราจะพบเจอคำว่า “สภาพที่เป็นจริง” (authenticity) และสื่ออื่นๆที่เน้นเรื่องการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการงาน สิ่งที่ลำดับขั้นที่มีประโยชน์คือการวาดภาพให้เห็นเป็นโครงร่าง (visual framework) ซึ่งช่วยในการกลั่นความคิดรวบยอดไปตามความยืดหยุ่นของโมเดล ลำดับขั้นของการเรียนรู้ที่สำคัญมีที่ทางให้กับความรู้ทางวิชาการ, เนื้อหาที่มีมาตรฐาน, การปฏิบัติกับเด็กทั้งหมด, การคิดเชิงวิพากษ์, และอื่นๆอีกมากมาย

ตรงกลางของโมเดล จะมีจุดให้เราออกแบบการเรียนรู้ได้ เช่น หากเราออกแบบกิจกรรมวิชาเลขขั้นพื้นฐาน ซึ่งกับการทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานในเวลา 30 นาที แก่ชั้นเรียนระดับที่สอง กิจกรรมนี้น่าจะอยู่ที่ความรู้ขั้นพื้นฐาน (Foundation Knowledge)

หากเราต้องการจะเสริมการรู้จักตัวตน โดยการถามนักเรียนให้สะท้อนการโต้ตอบทักษะที่ไม่คุ้นเคย เรากำลังฝึก แง่มุมของมนุษย์ (Human Dimension) นั่นคือเราพยายามทำให้การเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ

แปลและเรียบเรียงจาก

Terry Helick. What is the taxonomy of significant learning?

เขียน 04 Mar 2019 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)