อนุทิน 163367 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๘

หากเสร็จจากการจัดทำข้อมูลในการประกอบการจัดทำเล่มโครงสร้างอัตรากำลังให้กับมหาวิทยาลัยใน ๔ ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) แล้ว เตรียมปรับประกาศ กฎ เกณฑ์ของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในส่วนที่กำลังติดขัดในการเข้าสู่ตำแหน่ง ฯความเห็น (0)