อนุทิน 162833 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๙

ความรู้นั้น…เมื่อรู้ สิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ นั่นคือ การนำมาใช้ด้วยการบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด…ด้วยการพิจารณา สังเคราะห์และวิเคราะห์…สิ่งที่สำคัญ อีกอย่าง คือ “ประสบการณ์ที่ตนเองได้ประสบมาอาจจากผู้อื่นหรือตนเอง”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)