อนุทิน 161492 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๒๔

ยุคสมัยนี้ มีเรื่องให้เราคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้มากมายทีเดียว…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)