อนุทิน 161313 - พ.แจ่มจำรัส

“อย่าจริงจังกับชีวิต” พุทธธรรมมีไว้ให้ประเทืองปัญญา เป็นภาพซ้อนสลับกับนโยบายระดับสูงขององค์กร ที่พยายามสร้างค่านิยมให้แก่คนในองค์กรว่า -จริงใจในหน้าที่ -ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง -คิดอย่างเจ้าของกิจการ -รักษาสัญญา -ทุ่มเทด้วยใจ -มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำได้มีผลดีต่อตัวและองค์กรแน่นอน แต่ทำให้พอดีและมีสุขต่ออัตถภาพตน ไม่เช่นนั้นจะเป็นทุกข์และไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวัง ……………..

เขียน 24 Oct 2018 @ 14:55 ()


ความเห็น (0)