อนุทิน 161248 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๘๖

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สนอ. ในการมอบหมายงานภายในกองบริหารงานบุคคลให้ท่านอธิการบดีคนเก่ามอบต่อให้กับอธิการบดีคนใหม่ (รษก.)ความเห็น (0)