อนุทิน 160923 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๙๙

“บุษยมาศ” เป็นคนที่ทำงานเร็ว ไม่ช้า…ชอบคิด สร้างสรรค์งานตลอดเวลา…ชอบสร้างคน ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของใครจะรับได้มาก น้อยเพียงใด…เหตุเพราะมาจากพื้นฐานความรู้ สมรรถนะ ที่มีมาแตกต่างกัน…สิ่งที่ชอบโลกสมัยนี้เพราะ เป็นโลกที่ให้เราได้จินตนางานของเราเองว่า ควรทำงานใหม่ ๆ ออกมาให้ได้ นั่นคือ ผลงานที่เรารู้จัก Create…ด้วยตัวของเราเอง…ชอบสร้างงานให้เกิดขึ้น…เพราะแสดงถึงคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น นั่นคือ ผลงานของตัวเราสร้างด้วยตัวของเราเองความเห็น (0)