อนุทิน 160706 - ต้นโมกข์

กริยาที่ตามด้วย doesn’t, don’t, didn’t หรือ Does, Do, Did ต้องเป็นกริยา infinitive เสมอ

กริยา infinitive คือ กริยาที่ไม่มี s, es, ing, ed, หากเปลี่ยนรูปในกริยา 3 ช่อง ต้องมีรูปคล้ายช่อง 1

ประโยค He doesn’t speak English at all. เขาไม่สามารถพูดอังกฤษได้เลย จึงเป็นประโยคที่ถูกต้อง

โปรดสังเกต speak คือกริยาที่ไม่มี s หรือ es หากพูดประโยคนี้ในประโยคบอกเล่า ต้องใช้ว่า He speaks English well.

เขียน 27 Sep 2018 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)