อนุทิน 160333 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๗๖

การทำงานของสาย Office…ประเด็นที่เป็นปัญหา คือ การหาทางแก้ไขปัญหา หาวิธีการ ช่วยเหลือสายวิชาการ เรียกว่า หาทางออกให้ โดยมิให้ขัดกับระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ…จะมีใครเข้าใจจริง ๆ สักกี่คน???…นี่คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานที่สายสนับสนุนอย่างฉันพึงกระทำ…เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จความเห็น (0)