อนุทิน 159310 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๓๕

เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร เรื่อง การจ่ายเงิน กศ.ป.ป. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑…เสร็จเรียบร้อย วิเคราะห์หลายด้านกับจำนวนนักศึกษา รายรับ-รายจ่าย…สุดท้ายยังไม่มีการปรับลด…ยังคงจ่ายได้คงเดิม ซึ่งมีคาดการณ์ว่า เทอมนี้คงต้องสะดุดอะไรบางอย่าง…แต่ก็ยังคงได้จ่ายเช่นเดิมในภาค กศ.ป.ป.

อีกเรื่องเป็นการประชุมกับผู้บริหารเกี่ยวกับอัตรากำลังในภาพรวมของ มรภ.พิบูลสงคราม…ได้ค่า FT จากกองนโยบายและแผนมา แต่ยังไม่ชัดเจนมากนัก จำเป็นต้องให้ กนผ.และ กบศ. หาข้อมูลให้เพิ่มเติมเพื่อนำมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เป็นจริงให้มากที่สุด เพื่อมิให้เสียผลประโยชน์ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยความเห็น (0)