อนุทิน 158895 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๘๙

ถ่ายทอดบทเรียนชีวิต…จากแบบทดสอบชีวิต…ลงสู่แบบเรียนชีวิตของตนเองความเห็น (0)