อนุทิน 158538 - Ms.Nuansuda Rattanatisoi

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้ศึกษา นางสาวนวลสุดา รัตนติสร้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองเลย
ปีที่รายงาน พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

ทททททททการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ 4)ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ความเห็น (1)

คุณครูเขียนเป็นบันทึกดีไหมครับ