อนุทิน 158408 - กัลยาณี ศรีวิเศษ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning)

เขียน 21 Jun 2018 @ 22:15 ()


ความเห็น (1)

คุณครูเขียนเป็นบันทึกดีไหมครับ