อนุทิน 158313 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๘๓

เมื่อจบการศึกษาปริญญาตรี,โท,เอก...สิ่งที่ประเทศชาติหวัง คือ การนำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ต่อบ้านเมืองเป็นหลัก...คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน...นี่คือ "มนุษย์รุ่นฉันได้ถูกสอนให้คิดอยู่ในจิตสำนึกและเกิดการตระหนักรู้มาแบบนี้...ตั้งแต่รับราชการมา"...จากคำของพ่อหลวงสอนฉันมา...ความเห็น (0)