อนุทิน 158196 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๑๐

วันนี้ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑... เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยความเห็น (0)