อนุทิน 158169 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๐๔

แนวคิด + ค่านิยม...ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในการใช้ชีวิตของคนและการพัฒนาประเทศ



ความเห็น (0)