อนุทิน 158036 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๖๗

คุณภาพของคน...ควรวัดจาก "ความรู้ที่มี + กับการประยุกต์ใช้ความรู้ หรือผลงานที่เกิด" มากกว่า...ตัวชี้วัดที่ออกควรออกมาเพื่อใช้วัดได้จริง ๆความเห็น (0)