อนุทิน 157959 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๓๑

วันนี้...เข้ามาเรียนรู้การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแผนงาน การเงินและพัสดุ รุ่นที่ 2...ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561...ทำ Pre-Test ก่อนอบรม ได้ 21 คะแนน...แยกเป็นงานแผนงาน 5 คะแนน งานการเงิน 10 คะแนน งานพัสดุ 6 คะแนน...จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ส่วนละ 10 คะแนน) ถนัดแต่งานบุคคลน้าาาา...แต่การทำงานในมหาวิทยาลัยต้องรู้ระเบียบในทุกๆ เรื่อง... รอดู Post-Test ...ข้อสังเกต : ส่วนของงานการเงิน ได้คะแนนเต็ม...ความเห็น (0)