อนุทิน 157845 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๑๕

แค่รู้ถึงซึ่ง "กรรมดี" "กรรมชั่ว"...แยกแยะออก บอกให้ได้กับการใช้ชีวิตบนโลกนี้...ทางเดินของชีวิตแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกัน

พระแม่มารี ฯ งดงามมากความเห็น (0)