อนุทิน 157707 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๙๑

ช่วงเช้าประชุมเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มรภ.พิบูลสงคราม และร่วมประชุมกับอธิการบดี + รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + ผอ.กองแผนฯ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อด้วย ภาคบ่าย

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)