อนุทิน 157626 - พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต)

นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา "ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี"

          พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างชัดเจนว่า บุคคลดี (สัตบุรุษ)  จะต้องมีเครื่องหมายแห่งความดี  ๒ ประการ คือ  ๑. กตัญญู ได้แก่ การรู้พระคุณของบุคคลเหล่านั้น  ๒. กตเวที  ได้แก่ การตอบแทนพระคุณของบุคคลเหล่านั้นที่มีต่อเรา บุคคลที่พวกเราควรตอบแทนบุญคุญ เช่น มารดาบิดา  ครูบาอาจารย์  พระมหากษัตริย์  และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นต้น

          บุคคลคนดีจะต้องหมั่นรำลึกนึกถึงพระคุณของท่าน  และตอบแทนบุญคุณของท่านอยู่เสมอ  นำสิ่งที่ดีที่มีค่าของท่านเหล่านั้นไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่น และสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้น ก็คือจะต้องสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อน

          ดังนั้น  วันเสาร์ที่  ๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๙. ๓๐ น – ๑๗.๐๐ น. จึงขอกราบเรียนเชิญทุกรูปทุกท่านร่วมงานในพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูเขมบัณฑิต  (บัณฑิต  เขมบัณฑิโต – นกงาม น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓)  อดีตเจ้าอาวาสวัดดวงแข  ณ  เมรุวัดดวงแข  แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานครความเห็น (0)