อนุทิน 157545 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๓๕

การเข้าใจชีวิต...สำคัญมาก ในความคิดของฉัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง...เริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัว สังคม การเรียนรู้ บทเรียน ประสบการณ์ อีกหลายอย่างมากมาย...บางครั้งอาจรวมถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็น พิสูจน์ไม่ได้...แต่ก็ยังดีที่ฉันเกิดมาชาตินี้แล้ว ทำให้ฉันเข้าใจมนุษย์ทุกคนมากขึ้น...ขอบคุณทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเพื่อให้ตัวฉันเองได้เรียนรู้ เพราะฉันถือว่าเป็นครูที่สอนชีวิตของฉันเอง...เพราะการเข้าใจชีวิต มิใช่ยึดตนเองเป็นจักรวาล...

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)