อนุทิน 156508 - Supajira Ngaongam

บทบาทของวรรณกรรมท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น

           ๑. ให้ความบันเทิง  วรรณกรรมท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้ความบันเทิงแก่บุคคลในสังคม ดังจะเห็นไดจากการเล่านิทานพื้นบ้านของภาคต่างๆ

          ๒. สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  การถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลงกล่อมเด็ก เพลงอีแซว หรือนิทาน

           ๓. เป็นสื่อกลางระหว่างวัดกับประชาชน  ในท้องถิ่นของไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ เผยแพร่และอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น

           ๔. ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม  เนื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังนั้นแนวคิดและคตินิยมต่างๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นจึงมีส่วนสำคัญในการควบคุมความประพฤติของคนในสังคม

อ่านต่อได้ที่ https://sites.google.com/site/...

เขียน 07 Feb 2018 @ 22:20 ()


ความเห็น (0)