อนุทิน 156465 - Supajira Ngaongam

ความสำคัญของวรรณกรรมกับการเมือง
 
       "อิทธิพลของหนังสือ ปัจจัยสำคัญที่ก่อเกิดขบวนการของนักศึกษาประชาชนอันยิ่งใหญ่"
       "เมื่อสังคมมีการต่อสู้ปะทะกันทางการเมือง ในความหมายที่ไม่ต้องเปิดพจนานุกรม แต่
        เข้าใจได้ด้วยสามัญสำนึก วรรณกรรมก็ปรากฏออกมาอย่างแหลมคมตามไปด้วย"
                (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ,วรรณกรรมในชีวิต:ชีวิตในวรรณกรรม)
 
        การเมืองส่งผลต่องานเขียนต่างผ่านวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม สภาพสังคม ความเป็น
อยู่ของคนในสังคม ในรูปของกฎหมาย ค่านิยม การปกครอง แบบอย่างของคนชนชั้นปกครอง
รวมถึงแรงกดดัน หรืออารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้เขียน จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ดังนั้น
มูลเหตุทางสังคมจึงทำให้วรรณกรรมมีผลสะเทือนต่อการเมือง หรือจะบอกว่าวรรณกรรมสะท้อน
ปัญหา ความเป็นอยู่ของคนในสังคม จากอำนาจทางการเมือง อำนาจการปกครอง อย่างเช่นประเทศ
เสรีนิยมจะมีทั้งนักเขียนที่ใช้ตัวเองเป็นหลัก และใช้สังคมเป็นหลักในการเขียน แต่ประเทศ
คอมมิวนิสต์ นักเขียนต้องคำนึงถึงกฎหมายก่อนจะเริ่มงานเขียน เพื่อความปลอดภัยของตน และ
สังคม ดังนั้นงานเขียนจึงมีความเกี่ยวโยงกับการเมืองเป็นอย่างมาก
 

https://sites.google.com/site/...

เขียน 07 Feb 2018 @ 21:06 ()


ความเห็น (0)