อนุทิน 156384 - Chanyanuch Buddeepan

ความเสี่ยงขององค์กร

ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด หรือ ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ การบริหารความเสี่ยงจึงครอบคลุม ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงด้านกำหนดการ และความเสี่ยงด้านเทคนิค หากไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในวางแผนปฏิบัติการแก้ไข  ติดตามประเมินผล  ผลเสียหายอย่างร้ายแรงย่อมเกิดขึ้นกับโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ได้

 

         ความเสี่ยง ภายในองค์กร 

สถานที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัย

– ระบบบัญชีที่ไม่น่าเชื่อถือ

– วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการสร้างประสิทธิภาพการทำงาน

– การฝึกอบรมพนักงานที่ไม่เพียงพอ

– ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

          ความเสี่ยงภายนอกองค์กร 

– การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย

– การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

– กระแสสังคม สิ่งแวดล้อม

– เสถียรภาพทางการเมือง

– การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค

 

 

 

เขียน 05 Feb 2018 @ 22:57 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความเสี่ยง#การบริหารความเสี่ยง



ความเห็น (0)