อนุทิน 151990 - กนกพร ทรัพย์เพิ่ม


29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.วันที่29พฤษาคม พ.ศ. 2560เวลา08.30น. กลุ่มฝึกงานได้ไปรายงานตัว และส่งใบมอบตัว โดยมี ร.ศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช


รับประทานอาหารกับนางพบธรรม คำปลื้ม ผอ.กศน.อำเภอวัดเพลง จ.ราชบุรี

เขียน 30 May 2017 @ 22:07 () แก้ไข 30 May 2017 @ 23:53, ()


ความเห็น (0)