อนุทิน 150765 - ต้นโมกข์

ประโยคว่า What + กริยา to do (จะใช้ do หรือ does ขึ้นอยู่กับประธาน+ do? แปลว่า ประธานมีอาชีพอะไร? ไม่ใช่ประธานทำอะไรนะครับ เช่น

What do you do? คุณทำอาชีพอะไร? หรือ

What does he/she do? เขาหรือหล่อนมีอาชีพอะไร?

การตอบใช้โครงสร้างประโยคว่า

1. I am + อาชีพ หรือ He/She is + อาชีพ เช่น

I am a teacher. ฉันเป็นครู หรือ He/She is a teacher. เขา/หล่อนเป็นครู

2. I work at+ สถานที่ หรือ He/She works at + สถานที่ เช่น

I work at school. ฉันทำงานที่โรงเรียน หรือ He/She works at school. เขา/หล่อน ทำงานที่โรงเรียน

3. I work for + องค์กร/ บุคคล หรือ He/She works for + องค์กร/ บุคคล เช่น

I work for bureaucracy. ฉัันทำงานกับราชการ หรือ He/She works for bureaucracy. เขา/หล่อนทำงานกับราชการ

จาก Our English Club

เขียน 02 Mar 2017 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)