อนุทิน 15051 - Sopinya Suwan

Sopinya Suwan

เรื่องสอนอย่างไรให้เด็กไม่เบื่อการเรียนภาษาอังกฤษและมีความรู้คงทน สำหรับเด็กระดับประถมศึกษา

ผู้เล่า  นางโสพินญา  สุวรรณ

ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

                ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ของโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  สำนักงานการศึกษาสงขลา  เขต 2  ในปัจจุบันนี้การสอนภาษาอังกฤษมีปัญหา  เช่นนักเรียนเรียนคำศัพท์แล้วไม่จำแบบ   จำแล้วลืม  เรียนแล้วลืม  ถึงเวลาไม่สามารถนำสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วไปใช้ได้  ทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายการเรียนภาษาอังกฤษ  จึงฉันจึงมองว่า  นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ที่ไม่ฝังแน่น  ไม่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ได้  ดิฉันจึงมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาการเรียนให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษนำไปใช้การสื่อสารได้ การสอนของดิฉันจึงสอนภาษาอังกฤษโดยการยึดแนวคิดในการสื่อสาร  และจัดวิธีการสอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการกระทำโดยตนเอง  ฝึกโดยผ่านกระบวนการตามขั้นตอน เรียนรู้ภาษาตามแนวทางธรรมชาติ  เช่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างมีความหมายทุกครั้ง  ใช้ภาพประกอบ  หรือของจริง  สื่อคำศัพท์อย่างมีความหมาย  นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์จนถูกต้อง  โดยครูออกเสียงให้นักเรียนฟัง  หรือใช้สื่อเช่นเทปเลียง  หรือCD rom  ให้นักเรียนได้ฟังอย่างน้อยทีสุด 5  ครั้งต่อคำศัพท์ที่สอนต่อ  1  คำศัพท์  นักเรียนฝึกออกเสียงคำนั้นจนถูกต้อง  ครูตรวจสอบและแก้ไขจนนักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง  จากนั้นนำคำศัพท์ไปฝึกโดยการใช้เกม  ออกสียงคำศัพท์นั้นมากๆหลายๆครั้ง  การร้องเพลงที่เกี่ยวข้อง  จับคู่คำศัพท์   แตะคำศัพท์ที่ได้ยิน  เลือกคำศัพท์ที่ได้ยินจนถูกต้อง  จากนั้นก็ให้นักเรียนได้ฝึกเองจนคล่อง  แล้วนำคำศัพท์ที่เข้าใจแล้วไปใช้อย่างมีความหมายในรูปประโยคให้นักเรียนได้ฝึกในสถานการณ์การใช้ภาษาในบริบทที่มีการใช้จริง  นักเรียนฝึกกิจกรรมด้วยใช้ท่าทางมีการเคลื่อนไหว  จนนักเรียนสามารถฟัง พูด  ได้เข้าใจแล้ว  จึงจะได้นำนักเรียนไปอ่านภาษาอังกฤษหรือข้อความทางภาษา  ที่มีภาษาที่ตรงกับภาษาที่ได้ฝึกฟัง-พูดมาแล้วนั้น  ทำให้กิจกรรมการอ่านของนักเรียนเป็นเรื่องไม่ยากเกินไป  สามารภอ่านได้ด้วยตนเอง  หรือตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองได้  ต่อจากนั้นจึงนำไปสู่การเขียนภาษาอังกฤษ  โดยนักเรียนจะได้ฝึกตามแบบก่อน  จากนั้นนักเรียนก็จะค่อย ๆ  ได้เปลี่ยนภาษาที่ละเล็กละน้อย  จนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ตามความต้องการในสถานการณ์ที่กำหนด

                หลังจากปฏิบัติการสอนด้วยวิธีการเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอพบว่านักเรียนไม่เบื่อการเรียนภาษาอังกฤษและเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน  มีความรู้คงทน  และร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างสม่ำเสมอ  เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุข  มีความสามารถทางการเรียนในระดับ  ดี  และต้องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษต่อไปเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ภาษาได้ดี  และปลูกเจตคติต่อภาษาอังกฤษได้ดีวิธีหนึ่ง         

เขียน 12 Jul 2008 @ 14:03 ()


ความเห็น (0)