อนุทิน 150094 - มะลิ

มะลิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ทำได้อย่างไรบ้าง ??

ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด เสียหาย หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่พึงประสงค์

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่

1. ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ

2. ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบการทำงาน ฯลฯ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประเมินได้จาก

1. โอกาสที่จะเกิด ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด

2. ผลกระทบ ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

3. ระดับของความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงที่ประเมินได้จากโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อบริษัทและองค์กรทั่วไป

ประกอบด้วยความเสี่ยงในการบริหารเงิน ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงในการซื้อขายตราสารการเงิน

โดยทั่วไป กลยุทธ์ของการบริหารความเสี่ยงทางการเงินคือ การใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน

ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีการค้ากันอย่างกว้างขวางระหว่างบรรดาสถาบันการเงินทั้งหลาย กล่าวคือ มูลค่าของ

สัญญาอนุพันธ์ อย่างเช่น Futures, Forwards, Options และ Swap เป็นต้น

กระบวนการโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน อาจจะประกอบด้วย

1) การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงทางการเงินหลัก

2) การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมให้สร้างผลลัพธ์เบี่ยงเบนในกิจการได้ (Level of Risk Tolerance)

3) การพัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบาย

4) การวัดผล รายงาน กำกับติดตาม และปรับปรุงกระบวนการบริหารให้พอเพียง

เขียน 07 Feb 2017 @ 21:28 ()


ความเห็น (0)