อนุทิน 149016 - ต้นโมกข์

การใช้ like กับ as

1. like + คำนาม หรือ คำสรรพนาม เพื่อบอกความเหมือนกัน เช่น

My brother looks just like me. พี่ชายเหมือนฉันมากๆ

2. like + อนุประโยค หรือ คำบุรพบทวลี เพื่อบอกว่า กระทำอย่างเดียวกัน ใช้แบบไม่เป็นทางการ เช่น

Nobody acts like he does. ไม่มีใครปฏิบัติเหมือนกับเขาหรอก

People cook with oil here, like in Spain. ผู้คนทำอาหารกับน้ำมัน เหมือนๆกับในสเปนเลย

3. as + คำนาม เพื่อบอกถึงอาชีพ

I work as a teacher. ฉันทำงานเป็นครู

4. as + อนุประโยค หรือ คำบุรพบทวลี เพื่อบอกว่า กระทำอย่างเดียวกัน ใช้แบบเป็นทางการ เช่น

Do as I say, not as I do. ทำอย่างที่ฉันพูด ไม่ใช่อย่างที่ฉันทำ

............

เขียน 25 Nov 2016 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)