อนุทิน 147563 - ต้นโมกข์

การวิเคราะห์ภาษา ตอนที่ 3

3. หน้าที่ (function) หมายถึง จุดประสงค์ ในการใช้ภาษา, บริบท, ใครเป็นผู้ใช้ และใช้ในสถานการณ์อะไร

4. ความหมาย (meaning) หมายถึง สารที่ผู้พูดตั้งใจจะนำเสนอ ซึ่งแตกต่างไปตามบริบท โดยเฉพาะโครงสร้างที่สามารถใช้มากกว่า 1 หน้าที่

5. ความสุภาพและความถูกต้อง (register and appropriacy) เมื่อใดและกับใครที่จะใช้ภาษาเหล่านี้ได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Steve Darn. Analyzing Language. http://www.teachingenglish.org.uk/article/analysing-language?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

…………………………

เขียน 26 Aug 2016 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)