อนุทิน 145971 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๖๖"

การชี้แจงในที่ประชุม...เมื่อใดที่เราได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมในการให้ข้อมูล...เราต้องกล้าที่จะรับฟัง ตัดสินใจ ชี้แจงข้อมูลให้กับที่ประชุมได้ โดยให้ข้อมูลตามความเป็นจริง...หากในที่ประชุมไม่เห็นด้วย ขอให้ที่ประชุมระบุความคิดเห็นของเราไว้ด้วย ว่าได้เสนออะไรไว้...แต่สิ่งที่เราเสนอนั้น เราต้องรู้จริง มีข้อมูลที่เป็นจริง หากเป็นประโยชน์ของทางราชการยิ่งควรทำ...แต่ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของที่ประชุมว่าจะมีมติเช่นไร สำหรับความคิดเห็นของเราหากขัดแย้ง ควรให้ระบุไว้ในมติที่ประชุมว่า ตัวเราได้เสนอไว้ในที่ประชุมแล้ว เพื่อให้มตินั้นชัดเจน เวลามีเรื่องราวภายหลังจะได้ทราบความจริงว่าเป็นเช่นไร

เขียน 25 Apr 2016 @ 13:16 ()


ความเห็น (0)