อนุทิน 144773 - บุษยมาศ

"วุฒิภาวะของผู้ใหญ่"

วุฒิภาวะของผู้ใหญ่...(แต่อาจไม่ใช่ทุกคน...ฉันเชื่อแบบนั้น)...การเป็นผู้ใหญ่จริง ๆ จะไม่แฝงด้วยอคติ...การมีจิตใจเมตตา การให้อภัยกันและกัน...การเข้าใจมนุษย์ด้วยกัน การช่วยเหลือ การให้การพึ่งพา การทำเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน...การเอื้อเฟื้อต่อกัน การสามัคคีกัน...การให้เกียรติซึ่งกันและกัน...การไม่เหยียดหยามกัน การเคารพซึ่งกันและกัน ฯลฯ แล้วท่านล่ะมีวุฒิภาวะของการเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือยัง???

เขียน 09 Feb 2016 @ 16:38 ()


ความเห็น (0)