อนุทิน 144362 - ต้นโมกข์

ปัจจัยอะไรที่ทำให้ยางมีราคา 4 กิโล ร้อย ตอนที่ 2

2. ราคายางขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการ

ความต้องการของยาง ถ้าเกิดมีความต้องการสูงขึ้น ก็จะทำให้ยางปรับตัวสูงขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าเกิดมีความต้องการยางลดลง ก็จะทำให้ราคายางปรับตัวลดลงไปด้วย เมื่อก่อนประเทศที่ผลิตยางมีแค่ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย (ปลูกมากทางภาคใต้) มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ต่อมามีประเทศที่ผลิตยางเพิ่มมากขึ้น เช่น ไทย (ปลูกทางอีสานและเหนือด้วย) เวียตนาม จีน เมื่อผลิตมาก แต่ความต้องการน้อยจึงส่งผลให้ราคายางพาราตกต่ำ

สรุปว่า ราคายางมีทิศทางเดียวกับความต้องการยาง

.............

เขียน 15 Jan 2016 @ 18:57 () แก้ไข 15 Jan 2016 @ 18:59, ()


ความเห็น (0)