อนุทิน 143750 - ต้นโมกข์

2. สำนักอาชญาวิทยาปฎิฐานนิยม ตอนที่ 12

ทฤษฎีการขยายตัวจากศูนย์กลางเดียวกัน” (Theory of Concentric Circle)

เออร์เนส เบอร์เกส (Ernest Burgess 1886-1966) ได้นาแนวคิดของ พาร์ก มาพัฒนาในการนาเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมือง ซึ่งเขากล่าวว่า ไม่ได้เป็นการเจริญเติบโตแบบเป็นแท่งขึ้นไป แต่เป็นการเจริญเติบโตแบบขยายวงกว้างออกไป เป็นการขยายจากข้างในออกไปข้างนอก เบอร์เกส กล่าวว่า แหล่งที่มาของการเจริญเติบโตเกิดขึ้นมาจากใจกลางของตัวเมือง การเจริญเติบโตของภายในตัวเมืองเป็นแรงผลักดันส่งไปยังพื้นที่หรือโซนที่อยู่ติดต่อกัน ซึ่งโซนนี้ก็กาลังเริ่มเจริญเติบโตอยู่และก็กาลังจะส่งแรงผลักดันไปยังโซนถัดไป ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีนิเวศน์วิทยา ที่เรียกว่า “ทฤษฎีการรับช่วงต่อ” (Succession) การพัฒนาเมืองลักษณะนี้เป็นไปตามหลักการเจริญเติบโตแบบรัศมีวงกลม หรือ การเจริญเติบโตแบบแผ่ออกจากศูนย์กลาง โดยขยายตัวจากวงรอบในออกไปสู่วงรอบนอก

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 06 Dec 2015 @ 07:32 ()


ความเห็น (0)