อนุทิน 143643 - ต้นโมกข์

2. สำนักอาชญาวิทยาปฎิฐานนิยม ตอนที่ 6

ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยอาชญากรโดยกำเนิด (Born Criminal)

สำนักอาชญาวิทยาอิตาเลียน (Italian School) มี ซีซาร์ ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso) เป็นผู้นาทางความคิด ลอมโบรโซ ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของสานักอาชญาวิทยาคลาสสิคที่เชื่อในปรัชญาเรื่องเจตจานงอิสระ (Free Will) ลอมโบรโซ พยายามศึกษาวิจัยเพื่ออธิบายพฤติกรรมมนุษย์ ลอมโบรโซให้ความสนใจอย่างยิ่งในเรื่องจิตเวชศาสตร์ ซึ่งเขาได้ศึกษาเรื่องกายวิภาควิทยาและสรีรวิทยาของสมอง

ในปี 1876 ลอมโบรโซ ได้เผยแพร่ผลงานการค้นพบของเขาโดยเขียนหนังสือชื่อ “On Criminal Man” ผลงานของลอมโบรโซไม่เพียงแต่จะเน้นเรื่องชีววิทยาเท่านั้น แต่ยังเป็นการวิวัฒนาการที่มีลักษณะการสืบทอดต่อกัน (Atavistic)

ลอมโบรโซ จำแนกอาชญากรออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. อาชญากรโดยกำเนิด (Born criminals) หมายถึง กลุ่มคนที่มีลักษณะสัญชาตญาณดิบเหมือนคนในยุคอดีต (people with atavistic characteristics)

2. อาชญากรวิกลจริต (Insane criminals) คนโง่ คนปัญญาทึบ คนโรคจิต เป็นโรคลมชัก โรคติดสุราเรื้อรัง

3. อาชญากรที่กระทำผิดเป็นครั้งคราว (Occasional criminals) หมายถึง ผู้ที่เป็นอาชญากรที่อาศัยโอกาสในการกระทำผิด

4. อาชญากรที่ทาด้วยอารมณ์กดดัน (Criminals of passion) ได้แก่ พวกที่ประกอบอาชญากรรมเพราะอารมณ์ โกรธ รัก หลง หรือต้องการเกียรติ เป็นคนที่ไม่สามารถต้านทานความต้องการของตัวเองได้

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 30 Nov 2015 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)