อนุทิน 143558 - อาจารย์ต้น

2. สำนักอาชญาวิทยาปฎิฐานนิยม ตอนที่ 2

1. ออกุสท์ ก็องต์ (Auguste Comte 1798-1857) ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งสังคมวิทยา เป็นคนแรกที่นาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาสังคม ออกุสท์ ก็องต์ แบ่งการศึกษาสังคมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการแบ่งสังคมออกเป็น 3 ระดับ นั่นคือ 1. อยู่ใน สังคมแบบดั้งเดิม (Primitive society) มนุษย์ยังคงอาศัยหลักการคิดที่อิงอยู่กับความเชื่อในธรรมชาติตามความรู้สึกนึกคิดของตน ระดับที่ 2 เป็นระยะที่สังคมใช้ “หลักเหตุผล” (Rational) และระยะที่สาม มนุษย์ “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” (Scientific Method) ในการพิจารณาธรรมชาติและชีวิต ออกุสท์ ก็องต์ เรียกพัฒนาการระยะสุดท้ายนี้ว่า Positive stage คนในยุคนั้นรู้จักกันในนามว่า “โพสติวิสท์” (Postivist) หรือ “แนวคิดแบบปฏิฐานนิยม” อันเป็นต้นกาเนิดของ “สานักปฏิฐานนิยม”

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 25 Nov 2015 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)